Besonders gesuchte Bücher

 

Titel: Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego. Naprzód, za Naiaśnieyszego Hospodara Zygmunta III w Krakowie w roku 1588; Drugi raz w Wilnie, w roku 1619, z pokazaniem zgody i różnice Statutów Koronnych i W. X. L;  Trzeci raz za Naiaśnieyszego Władysłąwa IV, w Warszawie w roku 1648, z przydaniem Konstytucyi od roku 1550 do 1647; Czwarty raz za Naiaśnieyszego  Jana Trzeciego w Wilnie w roku 1698, z przyłożeniem pod artykuł konstytucyi seymowych  od Seymu roku 1550, aż do seymu roku 1690 Oboygu Narodom służących, textu samego w niczem nie naruszając; Piąty raz, za  Naiaśnieyszego Augusta Trzeciego; po dwakroć za nayjaśnieyszego króla Stanisława Augusta, z przydatkiem Summaryuszów, Praw i Konstytucyi od roku 1764 do roku 1786; Teraz za szczęśliwego panowania nayjasnieyszego cesarza i samowładcy Wszechrossyi Króla Polskiego Alexandra I. Bez zadney odmiany, podług wydania wileńskiego, roku 1786.

Ort: Wilno

Verlag: Nakładem Wileńskiego Towarzystwa Typograficznego przedrukowany. W Wilnie w drukarni A. Marcinowskiego

Jahr: 1819

Umfang

Anmerkung

Ankauf für: 3500 PLN